Algemene Voorwaarden

 

Workshops, sessies, lessen en events

·         Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

·         Aanmelding is definitief na volledige betaling van het lesgeld.

·         Een groepsworkshop/-sessie/-lessenreeks/-event gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Enyoiga zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald lesgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om deel te nemen op een later tijdstip.

·         Mocht je onverhoopt een workshop/sessie/lessenreeks/event missen, dan kun je de gemiste workshop/sessie/lessenreeks/event cadeau doen aan een ander (ouder/kind-koppel) of later in het jaar inhalen. Er wordt geen lesgeld terug betaald.

·         Mocht er een workshop/sessie/lessenreeks/event niet doorgaan vanwege verhindering van de docente, dan mag deze workshop/sessie/lessenreeks/event ingehaald worden op een ander moment. Er wordt geen lesgeld terug betaald.

·         Bij verhindering uiterlijk 48 uur vóór aanvang van een workshop/sessie/les(senreeks)/event afmelden via 06-29543233 of per mail: info@enyoiga.nl.

·         Deelname aan één van de workshops/sessies/lessenreeksen/events betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de geldende locatie-huisregels.

·         Enyoiga is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de deelnemer c.q. ouder/verzorger. Gelieve jouw/jullie waardevolle spullen thuis te laten.

·         Deelname aan de workshops/sessies/lessenreeksen/events geschiedt volledig op eigen risico. Ben je/is jouw kind/zijn jouw kinderen onder medische behandeling, raadpleeg dan altijd voor deelname aan de workshops/sessies/lessenreeksen/events de behandelend arts/specialist. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel, altijd eerst een arts raadplegen.

·         De deelnemer of ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten bij aanmelding op te geven c.q. onmiddellijk te melden aan de docente, vóór aanvang van de workshops/sessies/lessenreeksen/events.

·         Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docente overwegen de (aspirant-)deelnemer te weigeren voor deelname aan de workshops/sessies/lessenreeksen/events. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de (aspirant-)deelnemer. Dit gebeurt in goed overleg met de (aspirant-)deelnemer of ouders/verzorgers.

·         Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Enyoiga de betreffende deelnemer deelname aan de workshops/sessies/lessenreeksen/events ontzegt.

·         Enyoiga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.

·         Een workshop/sessie/lessenreeks/event bij Enyoiga is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

·         Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Enyoiga/de docente en/of de locatie, dienen door de deelnemer c.q. zijn/haar ouders/verzorgers te worden vergoed.

·         De deelnemer en/of ouder/verzorger dient zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de workshop/sessie/lessenreeks/event plaats vindt. 

Betaling

·         Het lesgeld staat vermeld op de website en dient vooraf te worden betaald.

·         Je kunt het lesgeld overmaken op NL65 SNSB 0872 4494 83 t.n.v. Enyoiga te Zwolle.

·         Wanneer een (aspirant-)deelnemer/een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Enyoiga zich het recht voor de deelnemer toegang tot de workshop/sessie/lessenreeks/event te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor een gemiste workshop/sessie/lessenreeks/event is niet mogelijk.

·         Voor twee of meer personen uit één gezin geldt 10% familiekorting voor de deelnemende gezinsleden!